Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

03 Mar, 2022
Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Letos poudarjamo pomen živalskih in rastlinskih vrst pri ohranjanju in obnovi ekosistemov.

Bogastvo vrst in ekosistemov že tisočletja ohranja človeško civilizacijo in njen razvoj. Zdravi ekosistemi nam zagotavljajo zrak, ki ga dihamo, pitno vodo in hrano za preživetje, materiale za obrt in gradnjo, ter varujejo pred ekstremnimi naravnimi pojavi. 

Slovenija je biotsko bogata in z več kot 37 % površine svojega ozemlja vključenega v omrežje evropsko pomembnih habitatov in vrst (Natura 2000) vodilna v EU. Do zdaj je bilo na območju Slovenije zabeleženih približno 15.000 živalskih vrst, 6.000 rastlinskih vrst in 5.000 vrst gliv.

      

Slika 1 in 2: Vodomec in Trstičevje ob pretočni akumulaciji HE Brežice (foto: Elvira Cokan)

Tudi družba HESS pri načrtovanju, gradnji in obratovanju ter vzdrževanju svojih objektov namenja posebno skrb živalskim in rastlinskim vrstam ter naravovarstvenim ureditvam, ki se nahajajo na in ob pretočnih akumulacijah hidroelektrarn. Med slednje spadajo umetni otoki, gnezdilni splavi, gnezdilne stene za vodomca in plitvina s trstičevjem, ribje steze, sonaravni drenažni kanal in drugi.

Slika 3: Siva čaplja v letu (foto: Egon Cokan)

Redni monitoringi, ki jih izvajamo, so namenjeni ugotavljanju dejanskega stanja na vseh območjih delovanja družbe HESS. Njihove ugotovitve služijo kot podlaga za konkretna dejanja, s katerim izboljšujemo okoljske parametre. V sodelovanju s stroko tako izpolnjujemo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem ter prispevamo k ohranjanju, zagotavljanju in izboljšavi biodiverzitete.