Svetovni dan voda

22 Mar, 2024
Svetovni dan voda

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, nas opominja na pomen tega dragocenega naravnega vira, ki lahko bodisi povezuje bodisi ločuje družbe in narode. Tema letošnje kampanje, »Voda za mir«, poudarja potencial vode za spodbujanje miru in sodelovanja.

Združeni narodi so leta 2010 prepoznali pravico do varne in čiste pitne vode kot temeljno človekovo pravico. Pravica do vode vsakomur omogoča zadostno, varno, sprejemljivo, fizično in cenovno dostopno vodo. Medtem ko je mnogim dostop do pitne vode postal samoumeven, milijoni ljudi po svetu danes še vedno živijo brez varne in kvalitetne vode.

Voda je ena izmed osnovnih dobrin, ki jih potrebujemo za preživetje

Voda ima moč, da zagotovi mir ali zaneti konflikt. Če je onesnažena, jo primanjkuje ali ljudje nimajo dostopa do nje, lahko hitro pride do napetosti. Po podatkih Združenih narodov je več kot 3 milijarde ljudi po svetu odvisnih od voda, ki prečkajo državne meje. Kljub temu pa le 24 držav poroča, da imajo sklenjene sporazume o sodelovanju za vse skupne vode. S podnebnimi spremembami in rastjo prebivalstva postaja voda še toliko bolj ključna v boju proti revščini in degradaciji okolja.

Voda ni le vir, ki se ga uporablja in za katerega tekmujejo (-mo). Je človekova pravica, ki je vgrajena v vsak vidik življenja in danes postaja vse bolj pomembna strateška dobrina. Potrebujemo jo za proizvodnjo električne energije, hrane, krepitev zalog pitne vode, izboljševanje naravnih habitatov in drugo.

Možnost njenega zadrževanja je za Slovenijo predvsem privilegij v procesu prilagajanja podnebnim spremembam in krepitvi odpornosti. Ekstremni vremenski pojavi, kot so poplave in suše, so praktično že del našega vsakdanjika, kar lahko pomeni, da je voda bolj omejena, nepredvidljiva, onesnažena ali vse našteto. Zato je odgovorno, varno in učinkovito upravljanje vodnih virov še toliko bolj pomembno.

Učinkovito upravljanje voda je ključno za ohranjanje vodnih virov

Upravljanje voda postaja vse bolj kompleksno in družbeno pomembno, še posebej pri sprejemanju odločitev o posegih v vode in (ob)vodni prostor, zato je povezovanje različnih strokovnih znanj, medresorsko sodelovanje in vključevanje različnih deležnikov ključno za zagotavljanje, varovanje in ohranjanje vodnih virov.

Pri tem se pojavlja izziv, kako postati dovolj odprti in razumni za vpeljavo potrebnih sprememb, hkrati pa na preudaren in učinkovit način uvajati celovite rešitve, ki bodo zadovoljile potrebe vseh deležnikov v prostoru in krepile trajnostni razvoj.

Upravljati je potrebno področja urbanizma, zaščite pred poplavami, kmetijstva, gospodarstva, družbe, narave, pitne vode in nenazadnje področje rabe energetskega potenciala. Odgovor na to predstavljajo tudi večnamenski projekti na rekah. Z izkoriščanjem vodnega potenciala večjih slovenskih rek in pozitivnih sinergijskih učinkov večnamenskih infrastrukturnih projektov lahko pomembno pripomoremo k zagotavljanju pitne vode, ustreznih pogojev za bivanje in trajnostnemu razvoju Slovenije.

Večnamenski vodarsko-energetski projekti na spodnji Savi

V družbi HESS se zavedamo pomena ohranjanja vodnih virov, saj s pomočjo vode, kot najčistejšega vira energije, Sloveniji zagotavljamo dragocen delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Električna energija je gonilo svetovnega gospodarstva in je v veliki meri tesno povezana z vodo in pretočnimi akumulacijami, ki jih v te namene uporabljajo hidroelektrarne.

HE Brežice

Večnamenski vodarsko-energetski projekti na Savi poleg proizvodnje čiste električne energije in urejene protipoplavne zaščite zagotavljajo dvig podzemne vode in s tem pripomorejo k zanesljivosti oskrbe s pitno vodo ter hkrati omogočajo namakanje kmetijskih površin. Gladina podzemne vode namreč med letom niha, saj je odvisna od padavin in nihanja gladine vodotokov, iz katerih se napaja, predvsem pa niha zaradi rabe. Predstavlja pa pomemben vir pitne vode, saj zagotavlja skoraj celotno oskrbo s pitno vodo v Sloveniji. Pomembna je tudi za kmetijstvo in sadjarstvo, kjer se uporablja neposredno za namakanje, oziroma je ustrezen nivo podzemne vode pomemben za zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje posameznih dejavnosti.

Na primeru spodnje Save je uporabljen interdisciplinarni model, ki izpostavlja pomen odgovorne rabe voda na način, da se dosegajo okoljska in energetska infrastrukturna odličnost ter socialni in gospodarski razvoj.

Vode je dragocen vir za naše življenje, okolje in gospodarstvo. Svetovni dan voda nas spodbuja k dejanjem in sodelovanju za trajnostno upravljanje vodnih virov, na nas pa je, da z vodo ravnamo odgovorno in tako skupaj ustvarimo boljšo prihodnost, kjer bo voda ostala vir življenja in blaginje za nas in prihodnje generacije.

 

Glej tudi: