Svetovni dan voda, 22. marec

20 Mar, 2020
Svetovni dan voda, 22. marec

»Voda in podnebne spremembe«. Ob letošnjem svetovnem dnevu voda, 22. marcu, je poudarek na neločljivi povezanosti vode in podnebnih sprememb. Voda je ena ključnih dobrin, ki jih potrebujemo za preživetje. Podnebne spremembe pa so danes neizogibne in na njih se je potrebno čimprej odzvati ter ustrezno ukrepati, če želimo zagotoviti zdrave pogoje za življenje našim zanamcem.

Žal se vedno bolj srečujemo z ekstremnimi vremenskimi pojavi, kar lahko pomeni, da je voda bolj omejena, bolj nepredvidljiva, bolj onesnažena ali vse navedeno. Odgovorno, varno in trajnostno upravljanje z vodami je zato ključnega pomena.

Pri upravljanju z vodami je treba gledati širše. Upravljati je potrebno področja urbanizma, zaščite pred poplavami, kmetijstva, gospodarstva, družbe, narave, pitne vode in nenazadnje področje rabe energetskega potenciala. Odgovor na to so tudi večnamenski projekti na rekah. Z izkoriščanjem vodnega potenciala večjih slovenskih rek in pozitivnih sinergijskih učinkov večnamenskih infrastrukturnih projektov lahko pomembno pripomoremo k zagotavljanju pitne vode, ustreznih pogojev za bivanje in nadaljnjemu trajnostnemu razvoju Slovenije.

V družbi HESS se zavedamo pomena ohranjanja vodnih virov, saj s pomočjo vode, kot najčistejšega vira energije, Sloveniji zagotavljamo prepotreben delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Električna energija je gonilo svetovnega gospodarstva in je v veliki meri tesno povezana z vodo in umetnimi jezeri, ki jih v te namene uporabljajo že zgrajene hidroelektrarne. V družbi HESS poleg proizvodnje električne energije vode ob izgradnji novih hidroelektrarn zagotavljamo dvig podzemne vode in s tem prispevamo k zanesljivosti oskrbe s pitno vodo ter hkrati omogočamo namakanje kmetijskih površin. Gladina podzemne vode namreč med letom niha, saj je odvisna od padavin in nihanja gladine vodotokov, iz katerih se napaja, predvsem pa niha zaradi rabe. Predstavlja pa pomemben vir pitne vode, saj zagotavlja skoraj celotno oskrbo s pitno vodo v Sloveniji. Pomembna je tudi za kmetijstvo in sadjarstvo, kjer se uporablja neposredno za namakanje, oziroma je ustrezen nivo podzemne vode pomemben za zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje posameznih dejavnosti.

Zavedamo se, da je prihodnost prihodnjih generacij v veliki meri odvisna od našega odnosa do naravnega okolja, zato bomo pri izvajanju naše dejavnosti tudi v prihodnje storili vse, kar je v naših zmožnostih in pristojnostih, za čistost rek, umetnih jezer in s tem zagotavljanja kvalitetnejšega življenja ljudi. To pomeni tudi ozaveščanje širše javnosti o pomenu odgovornega odnosa upravljanja z vodo in ohranjanja vodnih virov. Časa za čakanje ni več. Ravnanje vsakega posameznika je pomembno danes.

Voda je naš najbolj dragocen vir, uporabljajmo jo odgovorno! 

 

Več na: https://www.worldwaterday.org/