Svetovni dan voda

22 Mar, 2023
Svetovni dan voda

22. marca praznujemo svetovni dan voda. Dan je namenjen opozarjanju svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. Vsako leto z določeno temo povzemamo najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. Letošnja se s sloganom »Bodi sprememba.« dotika moči, ki jo ima sleherni posameznik pri ravnanju z vodo.

Voda je gonilna sila narave in glavni obnovljivi vir energije, ki ga pri svojem delovanju uporabljajo hidroelektrarne na spodnji Savi. Z vodo smo tako nerazdružljivo povezani in odgovorni, da jo ne le ohranjamo, temveč tudi bogatimo. Skrbno spremljamo njeno kakovost in vodostaj ter razvoj življenja ob in v njej.

Rast prebivalstva, hitra urbanizacija in gospodarski razvoj povzročajo večje povpraševanje po vodi, energiji in hrani. Hidroelektrarne kot večnamenski projekti zasledujejo prav te cilje – proizvajajo okolju prijazno električno energijo, skrbijo za ohranjanje in bogatenje podtalnice ter omogočajo pridelavo hrane, neodvisno od vremenskih razmer.

Umestitev vsakega objekta, tudi gradnja hiše, ima določen vpliv na okolje. A stroka zna spremembe in vplive z odgovornimi ukrepi in ravnanjem ustrezno obvladovati ter celo nadgraditi kakovost življenja in bivanja. Sodobna hidroenergetika se tako ne ukvarja le z vprašanji pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira - vode, s podnebnimi spremembami in čim hitrejšim doseganjem ciljev brezogljične družbe. Vse bolj jo zanima tudi, kako v Sloveniji zadržati vodo, ki bo omogočala namakanje kmetijskih površin, kako dvigniti podtalnico, ki je vir pitne vode in namakalnih sistemov, kako urediti protipoplavno zaščito, kako revitalizirati degradirana območja, oživiti obrečne površine in obuditi osušene pritoke.

S hidroelektrarnami lahko nadzorujemo delovanje rek in podtalnice

Podtalnica je odvisna od količine padavin in od rek ter rečnega režima, saj njena raven niha glede na višino reke. Višja, kot je raven vode v rekah, večje je njeno pronicanje v podtalnico in višja je sama podtalnica.

Slika 1: Shematski prikaz podzemne vode v tleh in načina napajanja.

Zadrževanje voda je tako ključnega pomena za bogatenje vodotokov in podzemnih voda. V okoljsko zavedni in zeleno usmerjeni družbi HESS skrbno spremljamo vsa dogajanja na porečju Save. Naše ugotovitve kažejo, da ravno globoke zajezitve omogočajo stabilizacijo količine in temperature voda ter s tem ohranitev biotske raznovrstnosti in blažitev podnebnih sprememb.

Slika 2: Vodomec z ulovom (foto: Egon Cokan)

Podtalnica na območju spodnje Save zaradi pretočnih akumulacij ostaja ustrezno visoka. Hidroelektrarne tako rešujejo posledice pomanjkanja padavin in pripomorejo k temu, da čim večje količine vode zadržujemo na ozemlju, kar omogoča ohranitev habitatov in ribjih vrst, tudi tistih, ki so uvrščene na seznam Nature 2000. Večji volumen vode hkrati pomeni tudi njeno počasnejše segrevanje, predvsem v globinah, in boljše napajanje podtalnih voda, kar posledično krepi zaloge pitne vode.

Slika 3: Bazeni podtalnice so bistveno večji kot bazeni nadzemnih voda (sotočje Save in Krke ter HE Brežice v ozadju). 

Pomembno je iskati ravnovesje med željami in potrebami človeka na eni strani ter ohranjanjem narave na drugi. Z vodo, kot eno najpomembnejših strateških surovin, pa nujno ravnati skrbno in preudarno, da bomo lahko njeno bogastvo uživali čim dlje. 

Voda je energija.

Voda je življenje.

Voda je tekoče zlato.

Cenimo in ohranjajmo jo.