Toplogredni plini

16 Apr, 2021
Toplogredni plini

V zadnjih letih je veliko govora o emisijah toplogrednih plinov (ogljikov dioksid - CO2, metan - CH4, didušikov oksid - N2O) iz akumulacij HE. Namenoma ali nevede se primere velikih akumulacijskih HE iz toplejših predelov sveta posplošuje in neutemeljeno uporablja na verigi pretočnih akumulacij HE na spodnji Savi ali na drugih HE v Sloveniji.

V spodnjih plasteh vode velikih akumulacij zaradi odsotnosti kisika, prisotnosti organskih snovi in povečane topnosti nastajajo toplogredni plini. Te spodnje plasti vode nato vstopijo v turbinske iztoke, ki se običajno nahajajo v spodnjem delu jezu. Takrat so plini v vodi izpostavljeni zmanjšanemu tlaku in povišanim temperaturam, zato pri teh pogojih pride do izločanja toplogrednih plinov v ozračje. Poleg tega se pri izgradnji velikih HE drugod po svetu poplavijo obsežne zaraščene površine, potopljeno rastlinje in prst pa dodatno prispevata k nastajanju toplogrednih plinov. Na podoben način prispevajo k nastajanju toplogrednih plinov velika nihanja vodne gladine v velikih akumulacijah v različnih obdobjih leta. V sušnih obdobjih, ko je gladina vode nizka, se na brežinah ponovno vzpostavi rastlinje, ki se nato z nastopom deževnih obdobij in dvigom gladine spet potopi. Navedeno je aplikativno zgolj na potopljenih površinah velikosti nekaj tisoč km2, česar na HE na spodnji Savi in v Sloveniji ni. Problem velikih akumulacij v tropskem pasu je tudi v tem, da imajo zaradi višjih temperatur vode povečano produkcijo in s tem povečano akumuliranje organskih snovi, zaradi česar so emisije toplogrednih plinov znatne. Svetovna »žarišča« gradnje HE se nahajajo ravno v tropskem pasu, npr. v Afriki, Indiji ipd.

Dejstvo je, da tako v akumulacijah HE kot jezerih, rekah in mokriščih v procesih razgradnje organske snovi nastajajo CO2, CH4 in N2O. Nekatere akumulacije, tako kot jezera, reke in mokrišča, pa so hkrati tudi ponor toplogrednih plinov, saj lahko s procesom fotosinteze zajamejo večji delež toplogrednih plinov, kot jih nastane v procesu razgradnje organskih snovi. Zadeve niso nikoli samo črne in bele, zato je bistveno presojanje vsakega primera posebej in nikakor ne posploševanje, zlasti ko so si bistvena izhodišča tako različna. Primerjanje naravnih procesov tropskega pasu z razmerami v Sloveniji je kot primerjanje jabolk in hrušk. Oblikovanje zaključkov iz takšnih ugotovitev pa nesmiselno.

 

 

Vir slike: Toplogredni plin. Viri emisij toplogrednih plinov (puntomarinero.com)