Trajnostno okrevanje: Naslednji meseci bodo odločilni za planet

24 Jun, 2020
Trajnostno okrevanje: Naslednji meseci bodo odločilni za planet

Mednarodna energetska agencija (International Energy Agency oz. IEA) je najpomembnejša mednarodna energetska organizacija. Objavili so posebno poročilo o trajnostnem okrevanju, kjer so se osredotočili na dejavnosti, ki naj bi jih vlade sprejele v prihodnjih treh letih za okrevanje gospodarstva, hkrati pa bi sprožili strukturno manjšanje izpustov toplogrednih plinov ter oblikovali čistejši in bolj odporen energetski sistem.

Med drugim bi z ukrepi, ki jih predlagajo analitiki IEA in Mednarodnega denarnega sklada (International Monetary Fund oz. IMF):

  • zmanjšali globalne emisije toplogrednih plinov v energetiki za 4,5 milijarde ton v času trajanja ukrepov,
  • zmanjšali onesnaženost zraka za 5 odstotkov,
  • 270 milijonom ljudi omogočili dostop do električne energije.

IEA ocenjuje, da bodo letos globalne energetske investicije upadle za petino, kar ogroža energetsko varnost in prehod v čisto energetiko. Energetsko varnost bi okrepile naložbe v jačanje omrežij, v nadgradnjo hidroenergije, podaljševanje življenjske dobe jedrskih elektrarn in povečanje energetske učinkovitosti. Med ukrepi za elektroenergetiko predlagajo pospešitev izgradnje sončnih elektrarn ter ohranitev vloge vodne energije, glede inovacij pa naložbe v razvoj energetskih sistemov ter v uporabo vodika.

Družba HESS, d.o.o. je ena vodilnih družb v Sloveniji pri izgradnji večnamenskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – vode. Z optimalnim in racionalnim izkoriščanje vodne energije reke Save, od HE Boštanj do HE Brežice, pripomoremo k manjšemu ogljičnemu odtisu in trajnostnemu razvoju. Za doseganje energetske varnosti so nujno potrebne nove investicije, kakršna je izgradnja načrtovane HE Mokrice. Kot del projekta izgradnje na spodnji Savi zajema protipoplavno zaščito celotnega področja, čistilne naprave, kanalizacijska omrežja, izgradnjo in optimizacijo cestnih povezav, ureditev vodotokov v zaledju, renaturacijo pritokov, ureditev rekreacijskih površin ob in na bazenih, izboljšavo kmetijske proizvodnje z zalivanjem in sanacijo ter uravnavanje podtalnice ob pretočnih akumulacijah.

Kot okoljsko odgovorna družba se zavedamo pomembnosti čim hitrejšega energetskega prehoda Slovenije k obnovljivim virom energije. Pomembno mesto med temi viri zaseda tudi sončna energija in zato družba HESS, d.o.o. načrtuje postavitev največje slovenske sončne elektrarne.

Ker pa so obnovljivi viri energije odvisni od vremena, ki pogosto ne sledi dejanski energetski porabi, družba HESS, d.o.o. preučuje tudi področje pridelave in uporabe vodika. Ena izmed ključnih rešitev za dolgoročnejšo oz. med sezonsko shranjevanje večjih količin električne energije je namreč njena pretvorba v vodik. Proizveden vodik se lahko dodaja v obstoječa plinovodna omrežja, lahko se skladišči in se v času povečanih potreb pretvori nazaj v električno energijo ali pa se uporablja kot tehnični plin. Družba HESS, d.o.o. je v juliju 2019 z Institutom Jožef Stefan podpisala pogodbo o sofinanciranju izvajanja projekta »Optimizacijsko vodenje pretvornika energije v vodik v povezavi s hidroelektrarno«.

Več na: https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery