Video posnetki HE

18 Jan, 2011

V rubrikah Video pri posameznih HE si lahko ogledate film o gradnji HE Boštanj, posnetkeBrežiške Vrbine pred gradnjo HE Brežice ter HE Krško pred gradnjo.

Prehod za vodne organizme na HE Arto - Blanca

Delovanje družbe v precejšnji meri opredeljuje koncesijska pogodba, ki je bila s koncedentom Republiko Slovenijo podpisana leta 2002. Razvoj družbe pa temelji na čim hitrejši in racionalni izgradnji objektov, kjer je bila podeljena koncesija za elektrarne, kakor tudi na zanesljivem vzdrževanju ter obratovanju delujočih objektov. 

Osnovno poslanstvo družbe HESS, d.o.o. je racionalna izgradnja novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljiva, konkurenčna in okolju prijazna proizvodnja električne energije. 

Izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi so ključen projekt družbe HESS, pomemben tako za lastnike, kot državo Republiko Slovenijo pri zagotavljanju obnovljivih virov električne energije. 

Trenutno so v fazi izgradnje naslednje hidroelektrarne na spodnji Savi:

  • HE Krško - Na HE Krško je potekala betonaža masivnih betonov strojnice, izvajalo se poglabljanje struge dolvodno od HE Krško, potekala je proizvodnja opreme za HE, na izvedbi deviacije ceste G 1-5 je potekala priprava končnega obračuna, izbran je bil izvajalec za izvedbo vodovoda, predan je bi PZI projekt obvoznice in večnamenske poti, določena je bila trasa poteka 110kV kablovoda/daljnovoda za priključitev HE na omrežje, izvajal se je postopek oddaje del na akumulacijskem bazenu.
  • HE Brežice in HE Mokrice - Na HE Brežice in HE Mokrice poteka postopek priprave DPN, izdeluje se študije in analize ter projektna dokumentacija IDP.
  • HE Arto - Blanca - Na jezovni zgradbi in akumulacijskem bazenu HE Arto - Blanca se izvaja poskusno obratovanje po Zakonu o graditvi objektov za dobo enega leta. Izvajajo se infrastrukturne ureditve v okviru izgradnje HE Arto - Blanca.