Vodenje obratovanja HE na spodnji Savi iz centra vodenja

15 Nov, 2017
Vodenje obratovanja HE na spodnji Savi iz centra vodenja

HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško so v normalnih hidroloških razmerah daljinsko vodene iz centra vodenja GEN (v nadaljevanju CV GEN), HE Brežice pa lokalno upravlja dežurni operater HESS. Z vodenjem je zagotovljen način, pri katerem so v vseh primerih upoštevana obratovalna navodila, spoštovani koncesijski pogoji in vodne pravice drugih uporabnikov vode reke Save, predvsem Nuklearne elektrarne Krško, ter zagotovljen obratovalni režim, ki dolvodno od zadnje zgrajene hidroelektrarne (HE Brežice) zagotavlja dovoljeno spreminjanje pretoka reke Save.

Na HE Brežice je prisoten dežurni operater HESS 24 ur/dan. Izvaja nadzor nad delovanjem hidroelektrarn na spodnji Savi ter spremlja hidrološke razmere. Po potrebi lahko preko oddaljenega delovnega mesta (ODM) in videonadzornega sistema spremlja in tudi poslužuje  HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško. Opravlja vso potrebno komunikacijo z obratovalnim osebjem HE Vrhovo, CV GEN, Regijskim centrom za obveščanje (ReCO), obratovalnim osebjem NEK in ostalim operativnim osebjem na HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško ter drugimi deležniki (gasilci, ribiči idr.).

HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško v normalnih razmerah tako obratujejo brez prisotnega osebja. Dežurni operater HE je na posamezni hidroelektrarni prisoten v času izvajanja rednih tekočih vzdrževalnih aktivnosti, v času prisotnosti zunanjih izvajalcev, v času izrednih obratovalnih razmer ter v drugih razmerah, ki zahtevajo lokalno upravljanje hidroelektrarne.