Vzorčenje in analiza sedimentov v pretočni akumulaciji HE Boštanj

19 Jun, 2020
Vzorčenje in analiza sedimentov v pretočni akumulaciji HE Boštanj

Z izgradnjo pretočne akumulacije in jezovne zgradbe HE Boštanj se spreminjajo hidravlične razmere na tem odseku reke Save. Vsebnost materiala v reki in struktura rečnega dna lahko povzroči, da se na nekaterih mestih pojavljajo območja akumuliranja sedimentov.

V luči skrbnega in odgovornega delovanja koncesionarja, se je za preučitev stanja pretočnih akumulacij na spodnji Savi nanosa sedimentov ter za optimizacijo obvladovanja sedimentov, na več mestih v pretočni akumulaciji HE Boštanj izvedlo geološko-geomehanske in fizikalno-kemijske analize.

V ponedeljek, 8.6.2020, so se na območju pretočne akumulacije HE Boštanj z vnosom pontona in vrtalne garniture pričele priprave na izvedbo vrtalnih del za potrebe vzorčenja in analize sedimentov. Fizikalno-kemijske analize odvzetih vzorcev je izvedel strokovno kompetenten izvajalec Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano. Geološko-geomehanske analize izvrtanih jeder pa je izvedel strokovno kompetenten izvajalec Irgo Consulting d.o.o.

Vrtalna dela in odvzem vzorcev se je izvedel na štirih lokacijah vzdolž celotne pretočne akumulacije HE Boštanj. Terenska dela so se zaključila v torek, 16.6.2020, z iznosom pontona in vrtalne garniture iz pretočne akumulacije ter transportom opreme izven območja HE Boštanj.

Dela oz. raziskave so se izvedla z namenom skrbnega obvladovanja sedimentov pretočne akumulacije, v sklopu katerih bo dolgoročno zagotovljena protipoplavna varnost celotnega obsavskega prostora.