Poplavna varnost in odstranjevanje naplavin

Posavske občine zelo dobro poznajo značaj reke Save, ki v določenih obdobjih spominja na našo najlepšo reko Sočo, v naslednjem trenutku pa reka postane grozeča masa vode, ki je v preteklosti povzročala katastrofalno škodo tako na premoženju civilnega prebivalstva kot na gospodarskih in drugih objektih.

Zgornji stavek je z razlogom zapisan v pretekliku, saj se je z izgradnjo hidroelektrarn področje poplavne varnosti močno ali skoraj v celoti saniralo. Ob dobro izurjenem tehničnem osebju na področju obratovanja in vzdrževanja družba HESS s svojim delovanjem zagotavlja preprečevanje enormnih stroškov, ki bi nastali kot posledica poplav.

V družbi veliko pozornost namenjamo tudi odstranjevanju plavja, ki je v preteklosti »krasilo« obrasle brežine oziroma se je zadrževalo v strugi reke Save. Odstranjevanje plavja predstavlja velik stroškovni in logistični zalogaj, saj se količina odstranjenega plavja izraža v več sto tonah na leto.