Poplavna varnost in odstranjevanje naplavin

Posavske občine zelo dobro poznajo značaj reke Save, ki v določenih obdobjih spominja na našo najlepšo reko Sočo, v naslednjem trenutku pa reka postane grozeča masa vode, ki je v preteklosti povzročala katastrofalno škodo tako na premoženju civilnega prebivalstva kot na gospodarskih in drugih objektih.

Zgornji stavek je z razlogom zapisan v pretekliku, saj se je z izgradnjo hidroelektrarn področje poplavne varnosti močno ali skoraj v celoti saniralo. Ob dobro izurjenem tehničnem osebju na področju obratovanja in vzdrževanja družba HESS s svojim delovanjem zagotavlja preprečevanje enormnih stroškov, ki bi nastali kot posledica poplav.

Zagotavljanje varnosti pred poplavami je ena izmed najpomembnejših zahtev, ki se jih upošteva pri načrtovanju, gradnji in obratovanju hidroelektrarn (HE).

Hidroelektrarne, zgrajene na spodnji Savi, vključno z načrtovano HE Mokrice, niso zasnovane le za proizvodnjo električne energije in zagotavljanje sistemskih storitev. Njihova funkcija je tudi zagotavljanje protipoplavne varnosti celotnega spodnjesavskega prostora, ki je brez dokončanja verige hidroelektrarn realno ni možno zagotoviti. Pri tem ključno vlogo igrajo pretočne akumulacije, ki s svojo obliko in velikostjo omogočajo obvladovanje visokih voda ter uravnavajo nivoje podtalnice. Bistvo zagotavljanja protipoplavne varnosti je, da so pretočne akumulacije medsebojno ustrezno verižno povezane. Ker pretočne akumulacije segajo ena v drugo in so soodvisne, je toliko bolj pomembno, da so zgrajene vse, ki tvorijo verigo v celoti.

V prispevku v nadaljevanju je na osnovi študij, poročil modelnih raziskav, projektne dokumentacije in meritev v naravi podrobneje pojasnjeno, kako je za poplavno varnost poskrbljeno na območju verige hidroelektrarn na spodnji Savi in kakšen je njihov vpliv na poplavno varnost, ki je le s pasivnimi protipoplavnimi ukrepi, t.j. visokovodnimi nasipi in podobnimi ureditvami, ni možno doseči.

Preberi tudi: https://www.he-ss.si/objava/he-na-spodnji-savi-in-obvladovanje-visokih-voda.html


V družbi veliko pozornost namenjamo tudi odstranjevanju plavja, ki je v preteklosti »krasilo« obrasle brežine oziroma se je zadrževalo v strugi reke Save. Odstranjevanje plavja predstavlja velik stroškovni in logistični zalogaj, saj se količina odstranjenega plavja izraža v več sto tonah na leto.