Skrb za zaposlene

V družbi se zelo dobro zavedamo, da je vlaganje v zaposlene pomembno za prihodnost družbe, za zadovoljstvo zaposlenih in njihovih skupnosti ter za občutek pripadnosti in lojalnosti. Družba tako vseskozi skrbi za zagotavljanje pogojev in okolja, ki zaposlenim omogoča, da bodo svoje delo opravljali strokovno in kvalitetno, hkrati pa jih spodbuja k doseganju osebnih ciljev in dosežkov pri njihovem nadaljnjem usposabljanju. Zaposleni se usposabljajo, izobražujejo ter razvijajo na vseh ravneh, saj so le tako dovolj motivirani za doseganje vseh skupnih ciljev in strategije družbe HESS.

Strategije upravljanja s človeškimi viri v družbi HESS so bile in ostajajo tudi v prihodnje:

  • podpora poslovnim in razvojnim ciljem družbe in skupine HSE,
  • zaposlovanje visoko usposobljenih kadrov in izboljševanje izobrazbene strukture,
  • možnosti dodatnega izobraževanja,
  • zagotavljanje optimalnega števila zaposlenih,
  • vlaganje v nadgradnjo in prenos znanja ter razvoj kompetenc zaposlenih s poudarkom na razvoju lastnega znanja in usposabljanja vodij za delo s sodelavci,
  • izgradnja fleksibilnega sistema nagrajevanja in napredovanja,
  • vlaganje v kakovostno in zdravo delovno okolje.