Varstvo in zdravje pri delu

Osnovna dejavnost družbe – zagotavljanje proizvodnje električne energije s pripadajočim vzdrževanjem – lahko že ob manjši neprevidnosti zaposlenih povzroči nevarnost še zlasti za zaposlene na elektroenergetskih objektih. Teh pasti se zavedamo, zato veliko pozornosti namenjamo zastavljenim ciljem s področja varnosti in zdravja pri delu.

Pri izvajanju aktivnosti se upoštevajo določila veljavne zakonodaje ter interni akti s področja VZD in VPP. Zaposlene seznanjamo, osveščamo in usposabljamo za varno delo in varstvo pred požarom, tekoče pa se izvaja urejanje in vodenje predpisanih evidenc, dopolnjevanje in revidiranje internih aktov, izdajanje navodil za varno delo ter sodelovanje z izvajalcem medicine dela. Izvajajo se redni tedenski in tudi izredni nadzori nad upoštevanjem in izvajanjem predpisov oz. ukrepov s področja VZD in VPP.