Vplivi na okolja

Izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi predstavlja velik poseg v naravno okolje tako v času gradnje kot kasneje ob obratovanju. Največji poseg predstavljajo akumulacijski bazeni in infrastruktura, vendar so vplivi v času gradnje bistveno večji od vplivov v času obratovanja.

Za pripravo smernic in pogojev izvajanja okoljevarstvenih ukrepov v skladu z zakonodajo so bile in se še opravljajo številne študije, poleg tega pa je zagotovljen tudi nadzor nad izvrševanjem predpisanih okoljevarstvenih zahtev. Dosledno upoštevanje mednarodnih standardov z ustreznimi tehnološkimi rešitvami zagotavlja hidroelektrarnam varno in okolju prijazno proizvodnjo električne energije.

Strategije in razvojni načrti družbe temeljijo na izrabi obnovljivih virov energije ter vključujejo strategije obvladovanja vplivov na okolje. Družba HESS tako sledi načelom trajnostnega razvoja ter celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z okoljem.